Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

dib blinds B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61159638 te Alkmaar, kantoorhoudende te Oudkarspel aan de Schuit 8A, 1724BD. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar.

Artikel 1: Begripsbepaling

1. Onder dib blinds B.V. wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Fabrikant/Groothandel/Leverancier dib blinds B.V.

2. Onder koper wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.

Artikel 2: Algemeen | Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van kopers van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten zoals het verrichten van diensten tussen dib blinds B.V. en haar kopers.

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door dib blinds BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Koper met wie in het verleden op (andere) Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper en dib blinds BV.

Artikel 3: Aanbiedingen | Industriële eigendom

1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.

2. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij dib blinds BV.

Artikel 4: Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de bestel portal, dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk een bestelling doet, tenzij dib blinds BV binnen 48 uur na bestelling telefonisch, via e-mail en/of schriftelijk aan koper laat weten de bestelling niet te accepteren. Het voorafgaande geldt ook voor door dib blinds jaloezieën aangewezen leveranciers, bij wie koper rechtstreeks bestelt.

Artikel 5: Prijzen

1. Alle getoonde prijzen online zijn inclusief 21% B.T.W. en in Euro’s (€) uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgave via een door dib blinds BV geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail of schriftelijk.

3. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is dib blinds BV gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.

Artikel 6: Annulering van bestelling door klant (op maat gemaakte artikelen)

1. Aangezien alle artikelen op maat worden gemaakt, volgens uw eisen en specificaties, kunnen ze niet aan iemand anders worden verkocht. Bestellingen kunnen niet meer worden geannuleerd als de bestelling eenmaal door ons is geaccepteerd.

2. Annuleringen van bestellingen worden geaccepteerd als de bestelling bevestiging nog niet is verzonden.

Artikel 7: Annulering van de bestelling door ons

1. In bepaalde situaties kan het nodig zijn dat wij de bestelling annuleren. Dit kan het gevolg zijn van productieproblemen in onze fabriek of andere omstandigheden waar wij geen controle over hebben. Als dit het geval is, dan stellen wij u per e-mail op de hoogte en crediteren wij de betaling die u ten tijde van de bestelling heeft gedaan.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige compensatie in het geval wij een bestelling moeten annuleren.

3. Conform Artikel 6.1 accepteert dib blinds B.V. geen enkele aansprakelijkheid van u met betrekking tot enige schade of hieruit voortvloeiende verliezen die het gevolg zijn van annulering van uw bestelling door dib blinds BV, handelsnaam dib blinds BV.

Artikel 8: Productbeschrijving online

1. dib blinds B.V. heeft alles binnen hun vermogen gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website nauwkeurig, juist en waar is. Als u twijfelt over de informatie die wij verstrekken, neemt u dan contact  met ons op voordat  u uw bestelling plaatst.

2.Net als bij alle houten producten kunnen er kleurverschillen zijn tussen de afgebeelde kleuren en de echte kleur van de afgewerkte artikelen die u hebt gekocht. We accepteren geen teruggave en verlenen geen restitutie in het geval u teleurgesteld bent over natuurlijke kleurverschillen.

3.Aangezien u het product online bekijkt, kunnen er kleurverschillen optreden tussen verschillende beeldschermen. Wij adviseren onze klanten daarom om naar de winkels van onze aangesloten dib blinds partners te komen om de kleuren te bekijken en zich te adviseren voordat ze tot bestelling overgaan, omdat we niet aansprakelijk zijn voor enige kleurverschillen tussen de kleuren die op de website worden getoond en het afgewerkte product dat de klant ontvangt.

4. U dient alle artikelen uitgebreid te controleren voordat u ze installeert. Controleer voordat u gaat installeren of de artikelen overeenkomen met uw bestelling voor wat betreft afmetingen, opties en ontwerp.

Artikel 9: Productafmetingen

1. dib blinds B.V. heeft alles binnen hun vermogen gedaan om ervoor te zorgen dat de website zo veel mogelijk informatie bevat om u te helpen de juiste maten van uw raam voor uw raambekleding op te meten. Raadpleeg de afbeeldingen met meetinstructies op onze website. Als u twijfelt over de maten die u hebt opgemeten, neemt u dan contact op met de dichtsbijzijnde dib blinds dealer of winkel bij u in de buurt, voordat u uw bestelling plaatst.

2.Tijdens de productie worden de maten die u hebt doorgegeven aangepast binnen operationele marges (±3 mm in breedte en ± 3 mm in lengte) zodat u er zeker van kunt zijn dat uw product correct kan worden geopend  en gesloten en effectief werkt. Om deze reden moet u ervoor zorgen dat u de meetinstructies volgt om er zeker van te zijn dat het product juist wordt geproduceerd.


Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Aangezien de producten door u of door een derde partij worden geïnstalleerd, kan dib blinds BV geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige vorm van schade die tijdens de installatie aan het product ontstaat. U ontvangt volledige instructies. Als er echter  instructies zijn die u niet begrijpt, neemt u dan contact op met de dichtsbijzijnde dib blinds dealer of winkel bij u in de buurt voor advies en hulp voordat u de producten  probeert te installeren.

2. Als u ervoor kiest een derde partij te betalen voor het installeren van de artikelen en er ontstaan tijdens de installatie problemen, dan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het werk dat door deze derde partij is uitgevoerd.

3. Wij geven geen garantie op de geschiktheid van het product met uitzondering van de geschiktheid van het product als raambekleding voor gebruik binnenshuis. Andere installaties en ander gebruik zijn voor eigen risico.

Artikel 11: Betaling na levering

1. Alle betalingen die niet via "IDEAL" of " Vooraf Betalen" zijn geschiedt, worden binnen 7 dagen na factuurdatum door middel van automatische incasso geïnd, tenzij dib blinds jaloezieën andere afspraken met de koper heeft. dib blinds B.V. is gerechtigd contante betaling te verlangen indien koper in gebreke is ten aanzien van betaling van enige andere vordering van dib blinds BV op koper.

2. Indien de koper niet tijdig of niet volledig heeft betaald of als automatische incasso om wat voor reden dan ook niet mogelijk was, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van dib blinds BV op koper waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan dib blinds BV een jaarrente verschuldigd van 3% boven de op dat moment door de Nederlandse Bank gehanteerde Euribor-rente, met een minimum van 8,5%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.

3. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150,-.

4. Iedere betaling door koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.

5. Koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke dib blinds BV krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.

6. dib blinds BV is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat koper op verzoek van dib blinds jaloezieën zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is dib blinds BV gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan koper zekerheid te verlangen.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door dib blinds BV aan koper geleverde producten blijft bij dib blinds BV zolang koper de vorderingen van dib blinds BV ter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van dib blinds BV wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. dib blinds BV is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van koper te halen.

2. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Koper is niet gerechtigd op de door dib blinds BV geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.

3. In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van dib blinds B.V. een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door dib blinds B.V. aan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van dib blinds BV, uit welken hoofde dan ook.

Artikel 13: Levering door dib blinds BV, levertijd, risico

1. De bestellingen zullen door dib blinds BV, worden geleverd volgens een door haar bekend te maken afleverschema. dib blinds BV heeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Koper zal voorts de aanwijzingen die door dib blinds BV worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de koper wordt afgeweken van de door dib blinds BV gestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de koper.

2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen dib blinds BV en koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient dib blinds BV, met inachtneming van een redelijke termijn, in gebreke te worden gesteld.

3. Levering geschiedt franco-huis binnen Nederland, tenzij anders is overeengekomen. dib blinds BV is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van koper niet worden geleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van koper.

2. Controleer bij ontvangst van uw jaloezieën altijd of de dozen niet zijn beschadigd. Teken de pakbon van de koerier. Als u beschadigingen hebt geconstateerd, zorg er dan voor dat dit wordt vermeld bij acceptatie van de artikelen.

3. Op het moment van  levering wordt het eigendom en eigendomsrecht van de artikelen aan u volledig overgedragen.

Artikel 14: Levering door derde-toeleverancier

1. dib blinds B.V. is bevoegd om gebruik te maken van door dib blinds B.V. aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derde-toeleverancier zal dib blinds B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

2. De derde-toeleverancier levert de via dib blinds B.V. te betalen producten rechtstreeks aan koper. In voorkomende gevallen kan koper rechtstreeks bij dib blinds jaloezieën de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen blijft betaling van dib blinds BV plaatsvinden.

3. dib blinds B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier. dib blinds B.V. zal koper zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die koper mocht hebben jegens de derde-toeleverancier, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier.

Artikel 15: Reclames op door dib blinds BV geleverde producten

1. Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door dib blinds BV geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.

2. Reclames te zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 24 uur na leveringsdatum, bij dib blinds BV te worden gemeld. Meldingen zoals omschreven dienen zoveel mogelijk via het door dib blinds BV geleverde en/of aangewezen geautomatiseerde systeem gemeld worden. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door dib blinds BV slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur nadat koper in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van dib blinds BV zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.

3. Indien de koper op één zending meer dan drie manco’s heeft, zal dib blinds BV de manco’s alsnog kostenvrij binnen 48 uur na melding naleveren. Uitzondering hierop zijn manco’s ontstaan ten gevolge van het niet leveren aan dib blinds BV om wat voor reden dan ook.

4. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste koper. Koper heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden.

5. Terugzending van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke toestemming van dib blinds BV.

Artikel 16: Overmacht

1. dib blinds B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

2. Indien dib blinds B.V. door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, stakingen en brand, oftewel dat dib blinds BV, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft dib blinds BV het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.

3. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 17: Ontbinding

1. Indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is dib blinds BV gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan dib blinds BV toekomende rechten.

2. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door dib blinds B.V.nog niet is uitgevoerd.

Bedragen die dib blinds B.V. voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

3. Alle vorderingen van dib blinds BV zijn terstond en geheel opeisbaar indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surseance van betaling, of indien koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. dib blinds BV heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

1. dib blinds B.V. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover koper door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid dib blinds BV.

2. De uit artikel 13.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.

3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van dib blinds BV voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart koper dib blinds BV tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 19: Garantie/Defecten

1. Voor alle artikelen die door dib blinds BV worden geleverd geldt een garantie op defecten met betrekking tot productie en materialen. De garantieperiode is 24 maanden.
De van toepassing zijnde garantieperiode gaat in op het moment dat de artikelen bij u worden bezorgd. Als uw goederen bij levering beschadigd blijken te zijn of als u een productiefout constateert, moet u dit binnen 7 dagen aan dib blinds BV melden. dib blinds BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of defecten nadat deze meldperiode van 7 dagen is verstreken.
2. Als blijkt dat de jaloezieën defect zijn als gevolg van verkeerd gebruik of onjuist opmeten of bestellen, dan zijn de reparatie/vermaak kosten voor uw rekening.
3. Artikelen die in ongeschikte omstandigheden zijn gebruikt (vochtige en/of warme omgeving) of bij onjuist gebruik, kunnen geweigerd worden voor teruggave

Artikel 21: Overige verplichtingen van koper

1. Koper is verplicht dib blinds B.V. onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

Artikel 22: Wijzigingen

1. Deze algemene voorwaarden kunnen door dib blinds BV worden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens koper dan nadat koper van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld.

Artikel 23: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de overeenkomsten tussen dib blinds BV en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen dib blinds BV en haar kopers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van dib blinds BV of, zulks ter keuze van dib blinds BV, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de koper.

Artikel 24: Child Safety, Risico en Vrijwaring

1. De opdrachtgever informeert diens eindgebruiker juist en volledig betreffende alle mogelijke risico-aspecten (o.a. gebruik van trekkoorden voor jonge kinderen) van het gebruik van de door opdrachtnemer geleverde producten.

2. De eindgebruiker dient de opdrachtgever juist te informeren omtrent montagelocatie, ophanghoogte, voor welk doel de producten worden gebruikt en eventuele overige informatie die samenhangt met mogelijke risico-aspecten.

3. De opdrachtgever zal deze informatie tijdig en op correcte wijze doorgeven aan opdrachtnemer. dib blinds BV wordt door opdrachtgever volledig gevrijwaard voor alle mogelijke gevolgen van onjuistheden en/of ongevallen in de bestelling alsmede afwijkende montage, voor zover dit voor rekening en risico van opdrachtgever is. 

4. Aanvullende child-safety informatie


Artikel 25: Indentiteit van de ondernemer

dib blinds B.V.

Schuit 8A

1724BD Oudkarspel

info@dibzonwering.nl

085 0438 886

KVK nummer: 61159638

BTW nummer: NL826571876B05